Privatumo politika

Kas mes esame

Mūsų tinklalapio adresas yra: https://ideso.consulting. Mes esame tvirtai įsipareigoję saugoti asmens duomenis. Šiame skaidrumo pranešime aprašoma, kodėl ir kaip mes renkame ir naudojame asmens duomenis bei pateikiama informacija apie Jūsų teises. Mes galime naudoti mums pateiktus asmens duomenis bet kuriuo iš šiame pranešime aprašytų tikslų arba kaip nurodoma duomenų rinkimo metu.
Asmens duomenys yra bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio asmens tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta. Mes tvarkome asmens duomenis daugeliu tikslų, tad rinkimo būdai, teisėtas duomenų tvarkymo, naudojimo, atskleidimo teisėtas pagrindas bei saugojimo laikotarpis gali skirtis.
Rinkdami ir naudodami asmens duomenis, laikomės skaidrios politikos, kodėl ir kaip tvarkome asmens duomenis.

Kokius asmeninius duomenis mes renkame ir kodėl tai darome

Verslo kontaktai

IDESO tvarko esamų ir galimų IDESO klientų ir / arba su jais susijusių asmenų duomenis naudojant ryšių su klientais valdymo sistemas. Asmens duomenų rinkimą bei tų asmens duomenų įtraukimą į verslo valdymo sistemas inicijuoja IDESO darbuotojas.

Renkami šie duomenys: vardas, pavardė, darbovietės pavadinimas, kontaktinio asmens pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas bei kiti verslo kontaktiniai duomenys. Taip pat IDESO gali būti renkami duomenis iš IDESO elektroninio pašto (siuntėjo vardas ir pavardė, gavėjo vardas ir pavardė, data ir laikas) bei kalendoriaus (organizatoriaus vardas ir pavardė, dalyvio vardas ir pavardė, data ir susitikimo laikas) sistemų, susijusių su IDESO darbuotojais ir kontaktais arba trečiosiomis šalimis.

Asmens duomenų naudojimas

Asmens duomenys, susiję su verslo kontaktais, gali būti matomi ir naudojami IDESO darbuotojų, siekiant daugiau sužinoti apie klientą arba jam aktualias paslaugas bei gali būti naudojami šiais tikslais:

 • Mūsų verslo ir paslaugų plėtrai
 • Teikiant Jums informaciją apie mūsų įmonę
 • Teikiant mūsų paslaugas bei siūlant naujas paslaugas
 • Identifikuojant klientus su panašiais poreikiais
 • Analizei, pavyzdžiui, rinkos tendencijų, santykių žemėlapių ar pardavimo galimybių.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Asmens duomenys saugomi IDESO tol, kol tai yra būtina pasiekti aukščiau nurodytus tikslus (pavyzdžiui, tol, kol turime arba reikia saugoti įrašus apie santykius su verslo kontaktu).

Asmens duomenų teikimas

Mes dalijamės asmens duomenimis tik leidžiant teisės aktams. Kai dalijamės duomenimis su kitais asmenimis, mes sudarome sutartis bei imamės apsaugos priemonių, siekdami apsaugoti duomenis bei laikytis duomenų apsaugos, konfidencialumo ir saugumo standartų.

Asmenys, susiję su mūsų verslo klientais

Mes vadovaujamės politika rinkti tik tuos asmens duomenis, kurie būtini pasiekti nurodytus tikslus, ir prašome klientų pateikti tik tuos asmens duomenis, kurie yra būtini tikslams įgyvendinti. Tais atvejais, kai turime tvarkyti asmens duomenis, kad galėtume teikti profesionalias paslaugas, mes prašome klientų pateikti duomenų subjektams būtiną informaciją apie duomenų naudojimą. Mūsų klientai gali vadovautis atitinkamomis šio pranešimo dalimis arba nurodyti duomenų subjektams šį pranešimą, jei mano tai esant tinkama. Paprastai mes renkame asmens duomenis iš klientų arba trečiųjų šalių pagal konkretaus kliento nurodymus. Asmens duomenys apima vardą ir pavardę, darbovietės pavadinimą, kontakto pareigas, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei kitus verslo kontaktinius duomenis.

Asmens duomenų naudojimas

Teikiant profesionalias paslaugas. Mes teikiame įvairias profesionalias paslaugas Norėdami teikti kai kurias paslaugas, pavyzdžiui, konsultuoti, pateikti paslaugų rezultatus, turime tvarkyti asmens duomenis. Pavyzdžiui, mes peržiūrime darbo užmokesčio apskaitos duomenis vykdydami vidinį auditą ar teikdami finansų direktoriaus paslaugas.

Mūsų verslo ir paslaugų administravimas. Mes tvarkome asmens duomenis, kad galėtume vykdyti savo verslą:
– palaikyti ryšius su klientais;
– plėtoti verslą ir paslaugas (pavyzdžiui, nustatyti klientų poreikius, tobulinti paslaugų teikimą);
– administruoti ir valdyti mūsų svetainę, sistemas bei programas.

Saugumo, kokybės ir rizikos valdymo veikla. Kad apsaugotume savo ir savo klientų informaciją (įskaitant asmens duomenis), mes imamės saugumo priemonių, kuriomis nustatomos, tiriamos bei sprendžiamos grėsmės saugumui. Asmens duomenys gali būti tvarkomi vykdant saugumo stebėseną, pavyzdžiui, automatinis nuskaitymas, siekiant išvengti kenkėjiškų laiškų. Siekdami užtikrinti klientams teikiamų paslaugų kokybę, mes vykdome paslaugų stebėseną, į kurią gali įeiti atitinkamo kliento asmens duomenų tvarkymas. Kad galėtume stebėti mūsų paslaugų kokybę ir valdyti riziką, susijusią su klientais, turime savo politiką bei procedūras. Asmens duomenų rinkimas ir saugojimas yra mūsų santykių su klientais dalis.

Įstatymo, teisės akto ar organizacijos, kurios narys esame, laikymasis. Kaip ir bet kuriam profesionalių paslaugų teikėjui, mums taip pat yra taikomi teisiniai bei profesiniai įsipareigojimai. Mes turime saugoti įrašus, kuriuose gali būti asmens duomenų, kad įrodytumėme, jog teikiame paslaugas laikydamiesi šių įsipareigojimų.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Jei mes turime laikytis teisės aktų įsipareigojimų, pagal kuriuos reikalaujama tvarkyti asmens duomenis, pavyzdžiui, vykdant mokestines prievoles arba aprašant teikiamas profesionalias paslaugas, asmenų, susijusių su mūsų verslo klientais, asmens duomenų tvarkymas grindžiamas teisės aktų reikalavimų laikymasis.

Mes taip pat galime tvarkyti asmenų, susijusių su mūsų verslo klientais, asmens duomenis, remdamiesi savo teisėtais verslo interesais (pavyzdžiui, teikti paslaugas duomenų subjekto darbdaviui) arba sutikimu, jei duomenų subjekto buvo prašoma jį pateikti.

Duomenų saugojimas

Mes saugome tvarkomus asmens duomenis atsižvelgiant į tikslus, kuriais jie buvo surinkti (įskaitant kaip reikalaujama pagal taikytinus teisės aktus).  Nesant konkrečių teisinių arba sutartinų reikalavimų, mūsų įrašų ir kitų dokumentų, sukurtų teikiant paslaugas, saugojimo laikotarpis neviršija 10 metų.

Tiekėjai

Mes renkame ir tvarkome mūsų tiekėjų asmens duomenis (įskaitant subtiekėjus ir asmenis, susijusius su mūsų tiekėjais bei subtiekėjais) siekdami palaikyti ryšius, vykdyti sutartis, gauti iš mūsų tiekėjų paslaugas ir, tam tikrais atvejais, teikti klientams profesionalias paslaugas.

Asmens duomenų naudojimas

Siekiant įsigyti paslaugas. Mes tvarkome su mūsų tiekėjais ir jų darbuotojais susijusius asmens duomenis, kiek tai būtina, kad įsigytumėme paslaugas. Pavyzdžiui, kai tiekėjas mums teikia įrenginių priežiūros arba kitas užsakomąsias paslaugas, mes tvarkome asmenų, kurie mums teikia atitinkamas paslaugas, asmens duomenis.

Teikiant klientams profesionalias paslaugas. Tais atvejais, kai tiekėjas padeda mums teikti klientams profesionalias paslaugas, mes tvarkome asmenų, dalyvaujančių teikiant paslaugas asmens duomenis, kad galėtume administruoti ir valdyti mūsų ryšius su tiekėju bei susijusiais asmenimis bei teikti atitinkamas paslaugas savo klientams (pavyzdžiui, kai mūsų tiekėjas paskiria asmenis dirbti su IDESO teikiant klientams profesionalias paslaugas).

Mūsų verslo ir paslaugų administravimas. Mes tvarkome asmens duomenis, kad galėtume vykdyti savo verslą:
– valdyti ryšius su klientais;
– plėtoti verslą ir paslaugas (pavyzdžiui, nustatyti klientų poreikius, tobulinti paslaugų teikimą);
– administruoti ir valdyti mūsų svetainę, sistemas bei programas.

Saugumo, kokybės ir rizikos valdymas. Kad apsaugotume savo ir savo klientų informaciją (įskaitant asmens duomenis), mes imamės saugumo priemonių, kuriomis nustatomos, tiriamos bei sprendžiamos grėsmės saugumui. Asmens duomenys gali būti tvarkomi vykdant saugumo stebėseną, pavyzdžiui, automatinį nuskaitymą, siekiant išvengti kenkėjiškų laiškų. Siekdami užtikrinti klientams teikiamų paslaugų kokybę, mes vykdome paslaugų stebėseną, į kurią gali įeiti atitinkamo kliento asmens duomenų tvarkymas. Kad galėtume stebėti mūsų paslaugų kokybę ir valdyti riziką, susijusią su klientais, turime savo politiką bei procedūras. Asmens duomenų rinkimas ir saugojimas yra mūsų santykių su klientais dalis.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Jei šiame skyriuje nurodytus asmens duomenis tvarkyti būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios viena iš šalių yra duomenų subjektas, duomenų tvarkymas grindžiamas sutartiniu pagrindu. Jei tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta tiesinė prievolė, pavyzdžiui, laikomasi teisės aktuose nustatytų prievolių arba būtinybės aprašyti teikiamas profesionalias paslaugas, duomenų tvarkymas grindžiamas teisine prievole. Jei asmens duomenys tvarkomi kitais aukščiau nurodytais tikslais, mes remsimės savo teisėtu verslo interesu (t. y. gauti bei teikti paslaugas, savo verslo administravimui, valdymui bei plėtrai, saugumo, kokybės ir rizikos valdymo veiklai) arba sutikimu, jei duomenų subjekto buvo prašoma jį pateikti.

Duomenų saugojimas

Mes saugome tvarkomus asmens duomenis atsižvelgiant į tikslus, kuriais jie buvo surinkti (įskaitant kaip reikalaujama pagal taikytinus teisės aktus). Asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, kai to reikalaujamas pagal teisės aktus ir siekiant nustatyti, įgyvendinti arba apginti mūsų teisėtus reikalavimus.

Personalas ir kandidatai

Kandidatai į IDESO siūlomą poziciją, turėtų vadovautis paraiškos formoje pateikiama informacija apie tai, kodėl ir kaip renkami bei tvarkomi asmens duomenys.

IDESO.CONSULTING tinklapio lankytojai

Mūsų interneto svetainių lankytojai paprastai kontroliuoja su mumis bendrinamus asmens duomenis. Galime automatiškai rinkti ribotus asmens duomenis savo interneto svetainėje naudodami slapukus. Daugiau informacijos apie tai galite rasti skyriuje „Slapukai“.

Iš svetainės lankytojų gauname asmens duomenis apie vardą, pavardę, pareigas, įmonės adresą, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį.

Lankytojai interneto svetainėje gali atsiųsti mums elektroninį laišką. Jų žinutėse bus matomas vartotojo vardas ir elektroninio pašto adresas, taip pat papildoma informacija, kurią vartotojas gali įtraukti į žinutę.

Mes prašome Jūsų lankantis mūsų interneto svetainėje neatskleisti jautrios informacijos (pavyzdžiui, informacijos apie rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras; religinius ar filosofinius įsitikimus, narystę profesinėse sąjungose, fizinę ar psichinę sveikatą, genetinius duomenis, biometrinius duomenis, duomenis apie lytinį gyvenimą ar lytinę orientaciją, teistumą). Jei dėl kokios nors priežasties nutariate pateikti mums konfidencialią informaciją, toks veiksmas laikomas Jūsų aiškiu sutikimu mums rinkti ir naudoti tą informaciją tikslais, nurodytais šiame privatumo pranešime, arba kaip nurodyta dalyse, kuriose Jūs pasirenkate atskleisti šią informaciją.

Asmens duomenų naudojimas

Kai lankytojas pateikia mums savo asmens duomenis, mes juos naudojame tikslais, kurie buvo nurodyti duomenų rinkimo metu (arba kaip akivaizdu iš konteksto duomenų rinkimo metu). Įprastai, asmens duomenys renkami šiais tikslais:

 • užsiregistruoti tam tikruose tinklapio puslapiuose;
 • pateikti užklausas dėl detalesnės informacijos;
 • pateikti gyvenimo aprašymą;
 • stebėti ir užtikrinti, kad laikomasi mūsų svetainės naudojimo sąlygų;
 • administruoti ir tvarkyti mūsų interneto svetainę, įskaitant tapatybės patvirtinimą ir prieigos prie tam tikrų svetainės dalių, turinio ar kitų paslaugų, teikiamų registruotiems vartotojams, ribojimą; bei
 • bendrinti duomenis interneto svetainės analizei bei patobulinimams.

Mes galime naudoti Jūsų duomenis teikdami informaciją apie IDESO verslą, paslaugas, renginius ir kitą mūsų nuomone aktualią informaciją, nebent esame paprašomi to nedaryti. Jei lankytojai po kurio laiko nuspręstų atsisakyti naujienlaiškių ar registracijos, jie gali vadovautis mūsų interneto svetainėje pateikiamomis instrukcijomis, mūsų komunikacija su asmeniu arba susisiekę su mumis elektroniniu paštu info@ideso.consulting

Asmens duomenys mūsų interneto svetainėje nerenkami ir nepateikiami kitoms šalims rinkodaros tikslais. Jei tokia informacija dalijamasi su kita šalimi, prieš dalijantis informacija būtina gauti lankytojo sutikimą.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Mes tvarkome savo interneto svetainės lankytojų asmens duomenis, remdamiesi savo teisėtais verslo interesais ar sutikimu, jei duomenų subjekto buvo prašoma jį pateikti. Pavyzdžiui, mes norime užtikrinti, kad mūsų reklama yra aktuali konkretiems asmenims, todėl galime tvarkyti asmens duomenis, siųsdami reklamą, pritaikytą duomenų subjekto interesams.

Duomenų saugojimas

Mūsų interneto svetainėje surinkti asmens duomenys saugomi tol, kol tai yra būtina (pavyzdžiui, tol, kol palaikome ryšius su konkrečiu asmeniu).

Duomenų tvarkymo teisėti interesai

Kai mes tvarkome asmens duomenis savo teisėtais interesais, mes įvertiname bei subalansuojame bet kokias galimas (teigiamas ir neigiamas) pasekmes duomenų subjektui bei duomenų subjekto teises pagal duomenų apsaugos teisės aktus. Mūsų teisėti verslo interesai automatiškai neviršija duomenų subjektų interesų – mes netvarkome asmens duomenų, kai veiksmų pasekmės duomenų subjektui yra viršesnės už mūsų interesus (nebent turime sutikimą arba reikalaujama ar leidžiama pagal teisės aktus).

Failai

Jei įkeliate nuotraukas į tinklalapį, turėtumėte vengti įkelti jas su išsaugotais vietovės duomenimis (EXIF GPS). Tinklalapio lankytojai gali parsisiųsti nuotraukas iš tinklalapio ir iš jų išgauti vietovės duomenis.

Slapukai (cookies)

Kai Jūs rašote komentarą šiame tinklalapyje, Jūs galite pasirinkti, ar norite, kad Jūsų vardas, el.paštas ir tinklalapis būtų išsaugotas slapukuose. Taip daroma Jūsų patogumui, kad Jums nereikėtų šių duomenų suvedinėti iš naujo, kiekvieną kartą kai komentuojate. Šie slapukai saugomi vienerius metus.

Jei Jūs turite paskyrą ir prisijungiate mūsų tinklalapyje, mes sukuriame laikiną slapuką, kuriame įrašoma, ar Jūsų naršyklė priima slapukus. Šis slapukas nesaugo jokios asmeninės informacijos ir yra ištrinamas kai uždarote savo naršyklę.

Kai Jūs prisijungiate, mes taip pat sukuriame kelis slapukus, kuriuose saugoma Jūsų prisijungimo informacija ir Jūsų ekrano rodymo pasirinkimai. Prisijungimo slapukai galioja 2 dienas, o ekrano nustatymų – vienerius metus. Jei Jūs pažymite pasirinkimą „Prisiminti mane“, Jūsų prisijungimo slapukas galios 2 savaites. Kai atsijungiate iš savo paskyros, prisijungimo slapukai ištrinami.

Jei redaguojate ar paskelbiate įrašą, Jūsų naršyklėje išsaugomas papildomas slapukas. Šis slapukas nesaugo asmeninių duomenų, tačiau išsaugo įrašo, kurį ką tik redagavote ar paskelbėti, ID. Šis slapukas baigia galioti po 1 dienos.

Jūsų teisės

Mes esame įsitikinę, kad skaidrumas yra nuolatinis įsipareigojimas, todėl nuolat peržiūrime šį privatumo pranešimą. Šis privatumo pranešimas paskutinį kartą buvo atnaujintas 2020 m. sausio 22 d.

Duomenų valdytojas ir kontaktiniai duomenys

Duomenų valdytojas yra MB Idėjų sodinukai (įmonės kodas 304530127).
Jei turite klausimų, susijusių su šiuo privatumo pranešimu arba tuo, kaip ir kodėl mes tvarkome asmens duomenis, galite su mumis susisiekti: info@ideso.consulting arba telefonu +370 614 57037.

Asmenų teisės ir naudojimasis jomis

Asmenys turi teises savo asmens duomenų atžvilgiu ir duomenų valdytojai yra atsakingi už šių teisių įgyvendinimą. Nuspręsdami, kaip ir kodėl tvarkomi asmens duomenys, mes esame duomenų valdytojas. Toliau pateikiame informaciją apie asmenų turimas teises bei naudojimąsi jomis.

Prieiga prie asmens duomenų

Jūs turite teisę susipažinti su asmens duomenimis, kuriuos tvarkome mes kaip duomenų valdytojas. Šia teise gali būti pasinaudota susisiekus su mumis elektroniniu paštu info@ideso.consulting.

Asmens duomenų pakeitimas

Norėdami atnaujinti mums pateiktus asmens duomenis, galite susisiekti su mumis elektroniniu paštu info@ideso.consulting arba tam tikrais atvejais atitinkamos interneto svetainės registracijos puslapyje. Jei įmanoma, kai būsime informuoti, kad mūsų tvarkomi asmens duomenys yra netikslūs, atsižvelgdami į Jūsų pateiktą informaciją, atliksime taisymus (jei reikia).

Sutikimo atšaukimas

Kai asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, asmenys turi teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą. Paprastai mes netvarkome asmens duomenų sutikimo pagrindu (kadangi paprastai remiamės kitu teisiniu pagrindu). Norėdami atšaukti savo sutikimą leisti mums tvarkyti Jūsų asmens duomenis, galite parašyti mums elektroniniu paštu info@ideso.consulting arba, norėdami nebegauti IDESO rinkodaros tikslais siunčiamų elektroninių laiškų, paspauskite atitinkamą nuorodą, esančią iš mūsų gautame elektroniniame laiške.

Teisė apriboti arba nesutikti su asmens duomenų tvarkymu

Jūs turite teisę bet kuriuo metu apriboti arba nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, dėl pagrįstų priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečiu atveju, nebent tvarkyti duomenis reikalaujama pagal teisės aktus. Tokiu atveju, mes nutrauksime arba apribosime asmens duomenų tvarkymą, nebent turėtume pagrįstų teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis arba nustatyti, įgyvendinti ar apsiginti nuo teisinių reikalavimų.

Kitos duomenų subjektų teisės

Šiuo skaidrumo pranešimu siekiame informuoti apie tai, kokius Jūsų asmens duomenis renkame ir kaip juos naudojame. Be anksčiau minėtų prieigos prie duomenų, duomenų pakeitimo, teisių apriboti arba nesutikti su duomenų tvarkymu, galite turėti kitų teisių mūsų turimų asmens duomenų atžvilgiu, pavyzdžiui, teisę į duomenų ištrynimą ir teisę į duomenų perkeliamumą. Jei norite pasinaudoti bet kuria iš šių teisių, rašykite adresu info@ideso.consulting

Skundai

Tikimės, kad to neprireiks, bet jei norėtumėte pateikti skundą dėl to, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, atsiųskite elektroninį laišką su savo skundu adresu info@ideso.consulting. Mes jį peržiūrėsime ir atsakysime į visas gautas pastabas.

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, adresu A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, elektroniniu paštu ada@ada.lt arba kreiptis į kompetentingą teismą, jei manote, kad jūsų teisės dėl asmens duomenų tvarkymo buvo pažeistos.